Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Administrator.

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą VECTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 21, NIP: 7821015012, REGON: 630352381, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS:0000102115 dane kontaktowe: e-mail: biuro@powietrze.com.pl tel.: (61) 814 64 41, (dalej: Administrator).

W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem mailowym: biuro@powietrze.com.pl

Cele i podstawa prawna przewarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO), tj. na podstawie odrębnej zgody w celu przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych; marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora;

Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) lub poczty.

W dowolnym czasie można wycofać oświadczenia o wyrażeniu zgody, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego czy procesu rekrutacyjnego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@powietrze.com.pl.

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj.dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, w tym oferty, zamówienia, zapytania; marketingu produktów i usług własnych Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, a w przypadku rekrutacji – na czas prowadzenia danej rekrutacji.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • posprzedażowej obsługi klientów;
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

Dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą.

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 • do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania od Administratora usunięcia danych;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 • do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wyżej wymienione (poza prawem wniesienia skargi do organu nadzorczego) można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres Administratora lub poniższy adres email: biuro@powietrze.com.pl .

Kategorie odbiorców danych.

Odbiorcami danych osobowych są:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora,
 • podmioty powiązane z Administratorem, ich pracownicy i współpracownicy,
 • firmy windykacyjne,
 • banki,
 • operatorzy pocztowi,
 • przewoźnicy,
 • partnerzy świadczący usługi techniczne,
 • dostawcy usług hostingowych,
 • podwykonawcy Administratora,
 • inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i pracownicy lub współpracownicy takich podmiotów.

Pozostałe.

Dane nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.

Dane osobowe nie są przesyłane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Polityka Cookies

Strony internetowe firmy VECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy serwisu www.powietrze.com.pl.

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?

Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu powietrze.com.pl przeglądarka wysyła ten plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Jakie rodzaje plików cookie używamy?

Cookies sesyjne

Cookies sesyjne to tymczasowy plik, który jest przechowywany od momentu wejścia do serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki.

Cookies zewnętrzne

Są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz serwis internetowy współpracuje. Na naszej witrynie wykorzystywane są pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu oraz Google Ads powalające nam realizować kampanie marketingowe. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty na naszej platformie.

W ramach prowadzonych działań marketingowych wykorzystujemy narzędzia Google Ads w powiązaniu z narzędziami do remarketingu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zobacz http://wszystkoociasteczkach.pl/

Masz pytania dotyczące oferty? Zadzwoń!
VECTOR Technika Sprężaonego Powietrza